ประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559

ประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี