โครงการป้องกันและแก้ไขตลิ่งพนคลองลาเกาะ

โครงการป้องกันและแก้ไขตลิ่งพนคลองลาเกาะ ของ อบต.เกาะจัน
เนื่องจากส่งผลกระทบกับประชาชน และ
ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตลิ่งชัน เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบจากตลิ่งพัง ซึงคลองลาเกาะเต็มไปด้วยต้นและวัชพืช เศษขยะ ทำให้กีดขวางทางน้ำ ส่งผลทำให้คลองตื้น ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ เร่งด่วน และดำเนินการผ่านเวที ประชาคม รับทราบปัญหา เสนอและระดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขต่อไป

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ