บุคลากร

◊คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
1.  นายนิเฮ็งนิกะจิ ตำแหน่ง  นายก อบต.
2.  นายดอหะ   หะยีมะลี ตำแหน่ง  รองนายก อบต.
3.  นายอับดุลลาเตะ  อาแว ตำแหน่ง  รองนายก อบต.
4.นายโดรอซะ    เปาะซา ตำแหน่ง  เลขานุการฯ

*พนักงานส่วนตำบล
ด้านพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน  ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายบริหาร  โดยการแบ่งส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  แบ่งออกเป็น    4   ส่วน  ประกอบด้วย
1.  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2.  ส่วนการคลัง
3.  ส่วนโยธา
4.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา

จำนวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
◊  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 คน
1.  นายมาหามะ  ดาราแม ตำแหน่ง  ปลัด อบต.
2.  นายมูฮำหมัดฟิกรีย์  ซีนา    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ
3.  นางอาอีเสาะ  หะยีดาราวี ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4.  นางสาวแวนัสลันแวหะยี ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นางสาวนิษฐ์สินี  บินโต๊ะหีม ตำแหน่ง  บุคลากร
6. นางภาวนา  พรหมเสน ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน
7. นางสาวพาตีเมาะ  เต๊ะการี ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

   พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 คน
1.  นางสาวปีหส๊ะ  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
2.  นางสาวรุจินาญ์แวกะจิ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3.  นายนิดิง  นิกะจิ ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป
4.  นายซาการียา  เจะมะ ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ
5.  นายสาและ    เจะโด ตำแหน่ง  พนักงานขับรถขยะ
7.  นางสาวรุสนี  นิกะจิ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


   พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 คน
1.  นายดอรอแม   มาหามะ       ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

◊  ส่วนการคลัง
   พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 คน
1.  นางวาร์ดา  บือราเฮง ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง
2.  นางยุพินอินทรเทพ ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน
1.  นางสาวอาซีซะห์  สาแล ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2.  นางสาวอาซีซะห์โต๊ะมิง ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

◊  ส่วนโยธา
   พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 คน
1.  นายมะรอเซะกูแม ตำแหน่ง  นายช่างโยธา

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน - คน

◊  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 คน
1.  นางสาวนูรลัยลา  อิสอ ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนการศึกษา
2.  นางสาวหาสเมาะ  สะมะแอ ตำแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็ก
3.  นางสาลือมา  ยูโซะ ตำแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 คน
1.  นางสาวสาปีนะห์  นิมา ตำแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 14 คน
ระดับการศึกษาของบุคลากร/พนักงานจ้าง
-    ประถมศึกษา - คน
-    มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา 5 คน
- ปริญญาตรี 12 คน
- ปริญญาโท 4 คน