ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมาตำบลเกาะจัน
ตำบลเกาะจัน  มีที่มากล่าวกันว่า ในสมัยก่อนบริเวณพื้นที่ภายในตำบลเกาะจัน  ได้มีการติดต่อการค้ากับพ่อค้าทางยะหริ่ง  การเดินทางของพ่อค้าจากยะหริ่งมาค้าขายนั้น  ได้อาศัยลำคลองลาเกาะ  เป็นเส้นทางคมนาคมในส่วนของสินค้าที่นำมาค้าขายแลกเปลี่ยนนั้น  ทางยะหริ่งจะนำสินค้าจำพวกอาหารทะเล  ส่วนสินค้าที่ทางเกาะจันนำมาแลกเปลี่ยนจะเป็นจำนวนข้าวเป็นส่วนใหญ่  คำว่า “ เกาะจัน ”  มาจากลักษณะพื้นที่ของตำบลเกาะจัน  ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนา เหมาะแก่การปลูกนาข้าว จะมีบางส่วนบริเวณกลางตำบลมีลักษณะเป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึง  เมื่อมีการค้นพบโดยคนในสมัยก่อน  และมีการตั้งชื่อว่า  “ เกาะจัน ”  ที่แปลว่า  การค้นพบ

สภาพทั่วไป
  ที่ตั้ง                                                                                                                                                                                              
                ตำบลเกาะจัน  เป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบลของ  อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  ซึ่งอยู่ห่างจากที่    ว่าการอำเภอมายอ ไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร
 เนื้อที่
                เนื้อที่ทั้งสิ้นของตำบลเกาะจัน  โดยประมาณ  16.55  ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ  10, 343.75  ไร่
ภูมิประเทศ
               สภาพพื้นที่ตำบลเกาะจัน  ส่วนมากเป็นที่ราบดอนและที่ราบลุ่มมีคลองลาเกาะไหลผ่านด้านทิศตะวันออกมีแนวคลองส่งน้ำชลประทานกระจายอยู่ทั้งตำบล เส้นทางคมนาคมคือทางหลวงจังหวัด 4061 ตัดผ่านตอนกลางของตำบล และตามแนวนอนมีถนน รพช.หมายเลข 11099  ตัดผ่าน ทางตอนใต้ของตำบล


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ   ติดต่อตำบลกระเสาะและตำบลสาคอบน
ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลมายอ
ทิศตะวันตก       ติดต่อตำบลปานัน  และ ตำบลสาคอใต้
ทิศใต้                  ติดต่อตำบลตรังและตำบลปะโด
ประชากร
ตำบลเกาะจันมีประชากรทั้งหมด     4,485   คน          
ชาย   2,175   คน
หญิง  2,310   คน