พื้นที่การปกครอง

ม. 1 บ้านแขนท้าว  
               โดยมี นายอับดุลเลาะ  ยูโซะ    ผญบ. ม.1  โทร.
     ประชากรทั้งหมด    468   คน   มี   86    หลังคาเรือน  แบ่งเป็น  ชาย 239  หญิง   229 คน
ม.2  บ้านลาเกาะ
              โดยมี  นายนิโซะ  นิกะจิ     กำนัน  ม.2  โทร. 08-63186-8559
    ประชากรทั้งหมด 1,432   คน  มี 221 หลังคาเรือน  แบ่งเป็น  ชาย  692 คน หญิง  740 คน
 ม.3  บ้านคลองช้าง 
โดยมี  นายมะรอมือลี  ดอรอเฮ็ง         ผญบ.ม.3   โทร. 089-596-9102
     ประชากรทั้งหมด  621 คน   มี  94  หลังคาเรือน  แบ่งเป็น   ชาย  298 คน  หญิง 323 คน
 ม.4  บ้าน เกาะจัน 
โดยมี  นายมือราเฮง   ตาฮา  ผญบ.ม.4   โทร.              
     ประชากรทั้งหมด 1,270 คน มี 222 หลังคาเรือน แบ่งเป็น  ชาย 614  คน  หญิง  656  คน      
  ม.5  บ้าน แยระ  
 โดยมี นายมะแว  ฮาแว   ผญบ.ม.5   โทร. 084-7477841
                  ประชากรทั้งหมด  682  คน  มี  100 หลังคาเรือนแบ่งเป็น  ชาย 323  คน  หญิง 359  คน

ศาสนา
  ประชากรในตำบลเกาะจัน 99 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลาม 1 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนา-พุทธ   ภาษาที่ใช้พูดประจำวันใช้ภาษามลายูท้องถิ่นและภาษาไทยกลาง

ประเพณี / วัฒนธรรม
  งานประเพณี  กวนขนมอาซูรอ, วันเมาลิด ,  พิธีเข้าสุนัต , วันฮารีรายอ  (ตรุษอิดิลฟิตรี)สถานศึกษา
   โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน   3  แห่ง
   โรงเรียนตาดีกา จำนวน   6  แห่ง
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  1  แห่ง

ศาสนสถาน
   มัสยิด จำนวน   6   แห่ง
   สุเหร่า จำนวน   5   แห่ง