นโยบาย

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1.นโยบายเร่งด่วน
1.1 จะเร่งรัดการใช้เงินอุดหนุนตามภารกิจที่เลือกทำ  เพื่อไห้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตำบลเกาะจันให้มากที่สุด
1.2 จัดให้มีแสงสว่างในเวลากลางคืน  ให้เพียงพอเพื่อป้องกันเหตุร้ายให้ครอบคลุมพื้นที่  เสี่ยงภัยทั้งตำบล
1.3 ดำเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ ให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่

2.นโยบายด้านการบริหารงานทั่วไป
2.1 จัดหา  ปรับปรุง  ที่ทำการ อบต. ให้มีความเหมาะสม  สะดวก  คล่องตัว  เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนที่มาใช้บริการ
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลกร  โดยจัดส่งคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ฯ พนักงานตลอดจนลูกจ้าง  เข้ารับการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถ
2.3 การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อให้ระบบการจัดเก็บภาษีให้มี  ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.4 จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัย  เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
2.5 การจัดระบบการบริหารจัดการ  โดยจะนำระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   คือหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  การมีส่วนร่วมมาทำงาน  โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ประโยชน์ของประชาชนเน้นหลัก
2.6 จัดทำข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ให้ประชาชนทราบ  และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.
2.7 จัดทำข้อมูลให้ประชาชน  รับรู้โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในรอบนี้  และแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบรับงานจ้าง
2.8 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาพิจารณ์แผนงาน  และโครงการที่มีผลกระทบ ต่อประชาชนโดยส่วนใหญ่
3. นโยบายด้านการศึกษา
3.1 การจัดระบบการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.2 ส่งเสริมการเรียน  การสอน  ของโรงเรียนตาดีกาในตำบลเกาะจัน
3.3 จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน  ตลอดจนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนตาดีกา
3.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอ่านในตำบล
3.5 ส่งเสริมให้ชุมนุมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.6 ส่งเสริมให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน                    ทุนทรัพย์
3.7  ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้  นำไปประกอบอาชีพได้
3.8 ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์  ยกระดับความรู้และมาตรฐานการศึกษา  แก่ประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้าน  ตำบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. นโยบายด้านสาธารณสุข
4.1 บริหารงานด้านงบประมาณถ่ายโอนด้านอนามัยสาธารณสุขกับสาธารณสุข
4.2 ประสานการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขกับอนามัยประจำตำบล


4.3 จัดให้มีรถกู้ชีพเตรียมพร้อมไว้ที่ทำการ  อบต.  เพื่อบริการประชาชนในหมู่บ้าน  ตำบล  ที่เจ็บไข้หรือป่วย  สามารถเรียกหน่วยกู้ชีพเพื่อไปต่อยังโรงพยาบาลได้ตลอด  24  ชั่วโมง
5. นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์
5.1 ส่งเสริมและช่วยเหลือการสงเคราะห์คนชราและคนพิการตามความเหมาะสมของ  สถานการณ์คลัง
5.2 ส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กกำพร้า  คนยากจนในตำบลเกาะจัน
5.3 บริหารงานถ่ายโอน  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ส่งเสริมการพัฒนาโครงการพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งตำบลโดยพิจารณาจากแผนพัฒนาตำบล ประจำปีของแต่ละปี  กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในตำบล  อาจจะพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาตำบลประจำปีเป็นรายกรณีไป
7. นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข้งของชุมชน
7.1 ส่งเสริมและจัดให้ประชาคมหมู่บ้านตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต. ทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดทำแผนพัฒนาตำบลจนถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
7.2  ส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาคม
7.3 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายผู้นำ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่  ผู้นำศาสนาและฝ่ายอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำ  ร่วมการแก้ไขปัญหา
7.4 จัดให้มีตู้รับเรื่องราว  ร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ
7.5 การแก้ไขปัญหาความยากจน  เน้นการสร้างรายได้  ลดรายจ่าย  และขยายโอกาสพร้อมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
8. นโยบายด้านศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา
8.1 ส่งเสริมอนุเคราะห์กิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่ต่อไป
8.2 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข็มแข็งโดยนำศาสนาเป็นตัว                    ยึดเหนี่ยว
8.3 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา  และนันทนาการต่าง ๆเพื่อให้ประชาชน  เยาวชนตลอดจนอนุชนในตำบลได้มีส่วนร่วม  เช่น  จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล  ส่งเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกตำบล  กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเป็นต้น
8.4 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา
8.5 ส่งเสริม  สนับสนุนและบำรุงรักษาศาสนสถาน
8.6 จัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลให้เป็นรูปธรรม  โดยมีสภากีฬาและคณะกรรมการสภากีฬา  ของศูนย์กีฬาตำบล
8.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ผู้สูงอายุและเยาวชน
8.8 จัดสถานที่  เพื่อสร้างสนามกีฬา ประจำตำบล  เพื่อประชาชน  เยาวชนอนุชน  ได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา
9. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
9.1  ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฏรมีรายได้เพิ่มขึ้น
9.2 ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพในตำบล
9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีในตำบลเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน
10. นโยบายด้านการเมือง
10.1 สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
10.2 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  โดยจะยอมรับคำตัดสินใจในระบบเสียงข้างมาก
10.3 ประสานความร่วมมือกับทุกๆฝ่ายในการทำงานเพื่อพัฒนาตำบล
11. นโยบายด้านยาเสพติด
11.1 ประสานผนึกกำลังทุกฝ่ายเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
11.2 ให้มีความรู้ และปลูกฝังนักเรียนและเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
11.3 จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับเยาวชน
11.4 จัดให้มีการอบรมและความรู้แก่เยาชน  ในหมู่บ้าน  ตำบล เกี่ยวกับพิษร้ายอันตรายของยาเสพติด
12. นโยบายการบริการประชาชน
12.1 อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอนให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
12.2  จัดให้มีสถานที่กระจายข่าวในหมู่บ้าน และตำบล เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  การบริหารจัดการ  ของ อบต.    และข่าวารอื่น ๆ ให้ประชาชนรับทราบ
12.3  จัดให้มี บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล  ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
13. นโยบายด้านการบริหารการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13.1 ส่งเสริม  อนุรักษ์ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองธรรมชาติ เพื่อป้องกันอุทกภัยของภัยธรรมชาติ  และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

และขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทุกคน  ที่ให้โอกาสผมได้แถลงนโยบายการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในระยะเวลา 4  ปี  ต่อจากนี้ไปกระผมและผู้ช่วยบริหารจะตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้และคำนึงประโยชน์ที่ประชาชน  จะได้รับจากการบริหารเป็นหลัก  และกระผมยินดี  รับฟังความคิดเห็นจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลทุกท่าน  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป  ขอขอบคุณ