วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตำบลเกาะจันน่าอยู่   ส่งเสริมอาชีพประชากร   พัฒนาทางด้านเกษตร
ปรับปรุงทางคมนาคม   ขยายไฟฟ้า   ยกระดับการศึกษา    ขจัดสิ่งแวดล้อม