แผนพัฒนา

 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักการที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยการนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนสามปีมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย          ประจำปี

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไปได้แก่
- เงิน หมายถึงเงินงบประมาณที่องค์การปกครองส่วนตำบลจัดเก็บเองและแหล่งงบประมาณ ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
- คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกระดับซึ่งมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องนำศักยภาพของกำลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์การบริหารส่วนตำบล และถ้าพิจารณาใน
ความหมายอย่างกว้างและอาจหมายรวมประชาชนในท้องถิ่น   ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลด้วย- วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้ง อาคารสถานที่ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
- การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารการจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
(1)  เตรียมการจัดทำแผน
(2)  คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
(3)  เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
(4)  กำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
(5)  จัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
(6)  จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
(7)  การอนุมัติและประกาศใช้

 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด